THÁI NGUYÊN: ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LẬP QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021 - 2030

Theo kế hoạch, việc lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên sẽ được thực hiện từ tháng 3 đến hết tháng 12/2021.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến đến năm 2050, tháng 5/2020, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện các bước: Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đến nay, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành mở thầu và đang thực hiện việc chấm thầu. Dự kiến, sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh và thương thảo, ký hợp đồng tư vấn lập quy hoạch trước ngày 25/2/2021.

Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên ngày 18/2/2021

(Ảnh: Nguyên Ngọc)


Theo kế hoạch, việc lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên sẽ được thực hiện trong thời gian 10 tháng (từ tháng 3 đến hết tháng 12/2021), với những nhiệm vụ trọng tâm cần phải triển khai như: Thu thập dữ liệu, khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng; xác định quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển của tỉnh; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quy hoạch bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên…

Để hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên theo đúng tiến độ đề ra, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo và các sở, ngành, địa phương.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và là chủ đầu tư Dự án lập quy hoạch tỉnh.

Hà Thanh

Báo Dân Việt

Bài viết liên quan

088 910 8181 NHÀ ĐẤT AMAZON NHÀ ĐẤT AMAZON GÓP Ý